Oblečení
Fulltext
Doprava zdarma
Při objednávce nad 3000 Kč včetně DPH dostanete od nás dopravu zdarma!
Tabulka velikostí
Partneři

Obchodní podmínky internetového obchodu

1) Provozovatel internetového obchodu
Rájoblečení.cz je nový internetový obchod provozovaný společností FEMOS s.r.o. Hronov, krerý se specializuje na prodej oblečení a doplňků.
Provozovatelem je
FEMOS s.r.o. Hronov
T.G.Masaryka 24
549 31 Hronov
IČO: 25968718
DIČ:25968718
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 9.května 2002, oddíl C, vložka 18048.

2) Smluvní strany
a) prodávající
FEMOS s.r.o. Hronov
b) kupující:
fyzická nebo právnická osoba. Kupující se zavazuje, že do registrace, objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem internetového obchodu vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží.

3) Osobní údaje
Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a současně se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

4) Předmět kupní smlouvy
a) závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.
b) závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
c) předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do názvu, množství a ceny v objednávce kupujícího.

5) Práva a povinnosti smluvních stran
a) místo dodání a výdeje ze skladu
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo označené kupujícím v objednávkovém formuláři. Místo výdeje je na adrese FeMoS Hronov s.r.o., T.G.Masaryka 24, 549 31 Hronov.
b) objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
- po vzájemné dohodě obou stran
- ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží již není k dostání
- v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakémukoliv dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží.. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (České poště, či zásilkové službě).
Předání zboží lze 3 způsoby:
- česká pošta
- cs express - zásilková přepravní služba
- osobně - Hronov
d) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře zpravidla prostřednictvím České pošty, případně smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

6) Cena a platební podmínky
a) cena
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v internetovém obchodě na stránkách www.rajobleceni.cz. Kupní cena v internetovém obchodě je uvedena bez 19% DPH. Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím při předání zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Kupní cenu inkasuje zplnomocněný zástupce smluvního dopravce (zpravidla České pošty).
b) doprava
V ceně zboží v základní nabídce, která je uvedena na stránkách www.rajobleceni.cz nejsou zahrnuty náklady za dopravu zboží ke kupujícímu. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.
c) způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět jakémukoliv dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží.. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě (České poště, či zásilkové službě.
d) doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře zpravidla prostřednictvím České pošty, případně smluvním dopravcem. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Zboží nad 3000,- Kč včetně DPH bude zasíláno kupujícímu zdarma.

7) Odstoupení od kupní smlouvy
a) kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství. nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží do místa výdeje zboží (Hronov). Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.
b) prodávající
Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

8) Záruka, reklamace vad předmětu, koupě
a) záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.
b) oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající , nebo u jiných odborně způsobilých osob.

9) Závěrečná ustanovení
a) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
b) Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2006.

10) Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího
V okamžiku, kdy kupující v internetovém obchodě www.rajobleceni.cz klikne na odkaz "OBJEDNAT", má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.
V Hronově dne 1.10.2008
Provozováno na systému www.kbshop.cz ©2008 - 2018, rájoblečení.cz Mapa stránek
Oblečení Dámské spodní prádlo Erotické prádlo Podprsenky Kalhotky Župany Noční košilky Digi TV Záclony Pneumatiky a disky Fitness a kulturistika Plavky Plavky Livia Corsetti Dámské spodní prádlo Ubytování Český Krumlov Erotické prádlo Erotické prádlo Plavky Kontaktní čočky - Kontaktní čočka.cz Moto oblečení Dámské spodní prádlo Svatební šaty
Registrace Obchodní podmínky Reklamace O nás Kontakt
Váš košík obsahuje 0 položek, objednávku můžete potvrdit zde.
Zákazník: nepřihlášen (přihlásit se)